nr wpisu 11042

Kancelaria:
Mokotowska 46a lok 28
00-543 Warszawa

tel: 502 731 534
joanna.bany@kancelaria-bany.pl

Co robimy?

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego. Przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców - poczynając od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na spółkach prawa handlowego kończąc. Naszymi klientami są jednak również organizacje non profit oraz klienci indywidualni.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności: 

  • Bieżące doradztwo podatkowe - w ramach tego rodzaju usług oferujemy wsparcie prawno-podatkowe obejmujące całokształt zagadnień podatkowych pojawiających się w toku bieżącej działalności gospodarczej. Dokonujemy analizy aktualnych lub planowanych działań biznesowych, przedstawiamy ich konsekwencje podatkowe i proponujemy alternatywne rozwiązania. Opiniujemy umowy i opracowujemy ich projekty. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta przedstawiamy pisemną opinię, poradę w formie e-mail lub spotkania konsultacyjnego.
  • Planowanie podatkowe/optymalizacja podatkowa - doradzamy naszym Klientom na każdym etapie wdrażania najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Kompleksowo obsługujemy proces tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych. Przedstawiamy opinie, w których każdy element zaplanowanej operacji jest poddany wnikliwej analizie z punktu widzenia konsekwencji prawno-podatkowych. Wskazujemy potencjalne ryzyka i przedstawiamy rozwiązania alternatywne.
  • Audyty/przeglądy podatkowe - w ramach tego rodzaju usług oferujemy dokonanie przeglądu całości lub też wybranych fragmentów działalności Klienta i związanych z nią obciążeń podatkowych. Nie ograniczamy się przy tym wyłącznie do oceny stosowanych rozwiązań, ale poszukujemy również obszarów możliwej optymalizacji. Efektem naszych prac jest raport zawierający ocenę prawidłowości dokonywanych rozliczeń wraz z identyfikacją operacji charakteryzujących się największym ryzykiem podatkowym. Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości zaproponujemy niezbędne korekty i pomożemy w ich wdrożeniu.
  • Przygotowanie wniosków o interpretację podatkową - doradzając naszym Klientom zawsze staramy się przekazać rzetelną, jasną a przede wszystkim jednoznaczną informację o skutkach podatkowych planowanych lub realizowanych przez nich działań. W obszarach, gdzie ryzyko podatkowe jest znaczne lub istnieją rozbieżności w praktyce organów podatkowych proponujemy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. W ramach tego rodzaju usług opracowujemy wniosek i służymy wsparciem w trakcie całej procedury zmierzającej do wydania interpretacji indywidualnej.
  • Ceny transferowe - analizujemy transakcje z podmiotami powiązanymi i wskazujemy te, które mogą budzić zastrzeżenia organów podatkowych. Opracowujemy rozwiązania, które pozwalają na współpracę z podmiotami powiązanymi w sposób umożliwiający realizację strategii biznesowej, a ryzyko podatkowe z nią związane będzie zminimalizowane. W ramach tego rodzaju usług weryfikujemy stosowaną politykę cen transferowych i opracowane przez Klienta dokumentacje podatkowe. Tam, gdzie ich brak - we współpracy z Klientem przygotowujemy dokumentację spełniającą wymogi prawa podatkowego.
  • Prawo bilansowe - każde zdarzenie gospodarcze wymaga prawidłowego ujęcia w ksiągach rachunkowych. Doradzamy jak prowadzić księgi rachunkowe i ujmować w nich operacje gospodarcze, zwłaszcza te niestandardowe, związane z szeroko rozumianymi procesami restrukturyzacyjnymi.
  • Obsługa postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych - wspieramy i reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach podatkowych i kontrolach skarbowych we wszystkich instancjach. W porozumieniem z Klientem opracowujemy strategię postępowania i przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe. Zastępujemy również naszych Klientów w postępowaniach toczących się przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - udzielamy porad prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co obejmuje w szczególności przygotowywanie i opiniowanie wszelkich pism oraz umów związanych zarówno z nawiązaniem stosunku pracy, jak i jego ustaniem. Doradzamy w zakresie podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem nowych pracowników i zmianą zasad zatrudnienia dotychczasowych. Opracowujemy skrojone na miarę regulaminy pracy i wynagradzania a także systemy premiowania pracowników.